Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 11.10.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INGINER ECOLOG pe durata suspendarii Cim a titularului de post in cadrul BIROULUI TEHNIC – SECTIE TITU- 1 POST

1.Criterii generale:

 • cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

2.Criterii specifice:

 • Studii superioare tehnice absolvite cu diploma de licenta sau echivalent cu examen de diploma in domeniile: Inginerie Civila, Inginerie mecanica, Ingineria Materialelor (Stiinta Materialelor), Ingineria Instalatiilor, Ingineria Mediului (Amenajari hidrotehnice si protectia mediului)
 • Sa detina cunostinte de operare calculator (MS Office) si de utilizare a programelor de proiectare asistata de calculator (AUTOCAD sau similar)
 • Sa faca dovada vechimii in munca: minim 2 ani
 • Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii

3. Descrierea postului:

 • Emite avize de amplasament/trasare retele pentru documentatiile depuse de terti
 • Preia documentatia tehnica de la solicitantii avizelor, o analizeaza si propune solutii tehnice de amplasament
 • Impreuna cu personalul tehnic din cadrul GIS analizeaza situatia retelelor de apa/canalizare si propune solutii optime pentrueliberarea avizelor de construire sau racord la retelele de apa si de canalizare
 • Intocmeste documentatia tehnico-economica pentru executia de bransamente noi si executia de lucrari de reparatii in cadrul contractelor de prestari servicii
 • Intocmeste documentatiile tehnice cu detalii de executie pentru lucrari noi/retele apa/canalizare/modernizari si reparatii capitale la retelele de apa/canalizare
 • Raspunde de partea tehnica, mentenanta, consumuri in cadrul Sectiei Titu

4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 30.09.2022-07.10.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:          

 • Dosar cu sina;

–  Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

–  Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome de studii superioare tehnice absolvite cu diploma de licenta sau echivalent cu examen de diploma in domeniile instalatii/mecanic/constructii civile/industrial si agricole/constructii hidrotehnice si supliment descriptiv
 • Copii certificat de calificare operator introducere, validare si prelucrare date/ atestat profesional in informatica /certificat de competente digitale/declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte cunostintele in utilizarea PC-ului.     
 • Copia carnetului de munca, sau dupa caz, adeverinta care sa ateste experienta in munca solicitata sau extras REVISAL
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

       Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

5.Proba scrisa – test grila11.10.2022, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 6.Proba practica11.10.2022, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs pentru ocuparea postului vacant de INGINER ECOLOG pe durata suspendarii Cim a titularului de post in cadrul BIROULUI TEHNIC – SECTIE TITU- 1 POST

 1. Legea nr.107/1996- Legea apelor actualizata
 2. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata
 3. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 4. Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata
 5. Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii
 6. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 7. Capitolul II – Domeniu de aplicare
 8. Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
 9. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

      Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

 • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului

A N U N T

            Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 07.10.2022 ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE SI PRELUCRARE DATE in cadrul BIROULUI COMERCIAL – SECTIE TITU – 1 post

1.Criterii generale:

 • cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

2.Criterii specifice:

 • Studii liceale/scoala profesionala si certificat/adeverinta de calificare pentru ocupatia de operator introducere, validare si prelucrare date
 • Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii

3. Descrierea postului:

 • Preluarea datelor din teren a indexelor apometrelor abonatilor si operarea lunara a acestor in baza de date;
 • Citire index pentru abonatii Sectiei, inclusiv agenti economici
 • Intocmire transmitere notificare de debit
 • Participarea lunara la citirea apometrelor de scara de bloc impreuna cu un salariat al Sectiei Titu si cu reprezentantul Asociatiei de Proprietari

4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 30.09.2022-05.10.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:        

 • Dosar cu sina;

–  Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

–  Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome de studii liceale/scoala profesionala si certificat/adeverinta de calificare pentru ocupatia de operator introducere, validare si prelucrare date
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

       Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

5.Proba scrisa – test grila07.10.2022 ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 6.Proba practica07.10.2022, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs pentru ocuparea postului vacant de OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE SI PRELUCRARE DATE in cadrul BIROULUI COMERCIAL – SECTIE TITU – 1 post

1.Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

3.Ordinul nr.29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei la populatie, institutii publice si agenti economici;

4.Ordinul nr.88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

5.Ordonanta 27/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

6.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

7.Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

 • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

A N U N T

               Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 07.10.2022 ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE SI PRELUCRARE DATE in cadrul SERVICIUL GESTIUNE PERSOANE FIZICE-DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post

1.Criterii generale:

 • cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

2.Criterii specifice:

 • Studii liceale/scoala profesionala si certificat/adeverinta de calificare pentru ocupatia de operator introducere, validare si prelucrare date
 • Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii

3. Descrierea postului:

 • Incheie contracte, le arhiveaza, inregistreaza, verifica citirile si indexele contoarelor de bransament, le prelucreaza si introduce datele necesare in vederea generarii facturilor.
 • Verifica orice sesizare si/sau adresa primita in vederea asigurarii satisfactiei clientului/reglarea consumurilor provenite din diverse motive (index, serviciu facturat, dotare, eventuala frauda)
 • Initiaza inventarierea contractelor in teren, cat si la citirea contoarelor de bransament

4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 30.09.2022-05.10.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:          

 • Dosar cu sina;

–  Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

–  Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome de studii liceale/scoala profesionala si certificat/adeverinta de calificare pentru ocupatia de operator introducere, validare si prelucrare date
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

               Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

5.Proba scrisa – test grila07.10.2022, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 6.Proba practica07.10.2022, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE SI PRELUCRARE DATE in cadrul SERVICIUL GESTIUNE PERSOANE FIZICE-DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post

1.Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

3.Ordinul nr.29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei la populatie, institutii publice si agenti economici;

4.Ordinul nr.88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

5.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

6.Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;