Primăria comunei Cândești organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de „ muncitor calificat — sofer profesionist (buldoexcavator) ” , pe perioada nedeterminata in cadrul Compartimentului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Conditii de participare:
Pentru a participa la Concursul pentru ocuparea postului vacant mentionat —persoana trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
a)are cetatenia romana, cetatenie a state membrc ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; cl)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza. atestata pe baza adovcrintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; Dindeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)ntl a ibst condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanilatii. contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica inf’,łptllirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a Unei infractiuni savarsite cu incentie, cnre ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatici in care intervenit reabilitarea.
Conditii de participare specifice:

 • nivelul studiilor: medii;
  -permis de conducere categoriile B și C;
 • vechime sofer – minim 5 ani;
 • vechime în specialitate- calificat în meseria de mașinist la mașini pentru terasament — 2,5
  -adeverinta medicală eliberată de medicul de familie, aviz psihologic si fișa medicala la zi eliberate de un cabinet medical specializat în ceea ce priveste examinarea conducatorilor auto care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
 • disponibilitate în situații de urgență (deszăpezire, inundații, incendii, etc.)
  Concursul consta in trei etape: Selectie dosar; Proba scrisa ; Interviul.
  Concursul se va organiza la sediul Primariei Comunei Cândești dupa cum urmeaza: proba scrisă în data de IO. 12.2021, ora 10.00, la sediul instituției. proba interviu în data de 10.12.2021, ora 14.00, la sediul instituției.
  Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de IO zile de la afișare, respectiv 26.11.2021 la sediul instituției.
  Date contact: sediul primariei Cândești, telefon 0245240123
  Pentru inscriere la concurs candidatii vor prezenta un dosar ce va contine urmatoarele documente:
  a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
  b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
  d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
  f) adeverinta medicală eliberată de medicul de familie, aviz psihologic si fișa medicala la zi eliberate de un cabinet medical specializat în ceea ce priveste examinarea conducatorilor auto care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
  g)curriculum vitae;
  h) permis de conducere categoriile B și C
  BIBLIOGRAFIA
  Pentru ocuparea postului vacant- functia contractuala de muncitor calificat — sofer profesionist (buldoexcavator):
  I .Constituția României-Titlul III Cap.V
 1. O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, Titlul V ;
  3.0.U.G. nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. H.G nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002.
 3. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
  6.Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele titluri:
  • Titlul II —Contractele Individuale de munca;
  TEMATICA o Cunostiinte de legislatie rutiera; o Cunostiinte de mecanica auto; o Obligatiile conducatorilor auto;
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei sau la responsabilul resurse umane —Mocanu Elena Iulia – telefon 0245240123.