1.Criterii generale:

 • cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

2.Criterii specifice:

 • Studii liceale /scoala profesionala
 • Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii

3. Descrierea postului:

 • Citirea contoarelor de apa pentru persoanele fizice si agenti economici si distribuire facturi, in zona repartizata.
 • Verificarea in teren a bransamentelor/racordurilor cat si a altor date contractuale privind serviciile facturate.
 • Verificarea in teren a bransamentelor, contorizate sau necontorizate si a racordurilor de canalizare sau surse proprii
 • Identificarea pierderilor din caminele de apometre si transmiterea acestora pentru rezolvare.
 • Transmiterea notificarilor si debransarea/rebransarea clientilor rau platnici in zona repartizata.

4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 17.05.2022-19.05.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:        

 • Dosar cu sina;

– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome de studii/adeverinte privind nivelul studiilor finalizate
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

               Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

 • Proba scrisa de specialitate – 23.05.2022, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 • Proba practica23.05.2022, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs pentru ocuparea postului vacant de de INCASATOR SI CITITOR CONTOARE APA (pe durata modificarii temporare a locului de munca a titularului de post)in cadrul SERVICIULUI GESTIUNE PERSOANE FIZICE- DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post

 1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, actualizata;
 • Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
 • Ordinul nr.29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei la populatie, institutii publice si agenti economici
 • Ordin nr.88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al seviciului de alimentare cu apa si de canalizare

 5. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

 6.Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

      Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

 • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;